طراحی پورتال و وب‌سایت

طراحی وب سایت - پلن استاندارد

کلیه امکانات پلن استاندارد
میزبانی وب اشتراکی
تعداد ۱ پست الکترونیک
ثبت دامنه ir.
سئو پلن استاندارد
پشتیبانی سایت تا پایان دوره
تهیه ۲ نسخه بکاپ در ماه

طراحی وب سایت - پلن پیشرفته

کلیه امکانات پلن پیشرفته
میزبانی وب ابری
تعداد ۳ پست الکترونیک
ثبت دامنه com. و ir.
سئو پلن پیشرفته
پشتیبانی سایت تا پایان دوره
تهیه ۱۵ نسخه بکاپ در ماه

طراحی وب سایت - پلن حرفه‌ای

کلیه امکانات پلن حرفه‌ای
میزبانی وب ابری
تعداد ۵ پست الکترونیک
ثبت دامنه com. و ir.
سئو پلن حرفه‌ای
پشتیبانی سایت تا پایان دوره
تهیه ۳۰ نسخه بکاپ در ماه

طراحی فروشگاه اینترنتی

کلیه امکانات پلن پیشرفته
میزبانی وب ابری
تعداد ۳ پست الکترونیک
ثبت دامنه com. و ir.
سئو پلن پیشرفته
پشتیبانی فروشگاه تا پایان دوره
تهیه ۳۰ نسخه بکاپ در ماه