گواهینامه SSL

Certum Commercial
 • شرکت صادرکننده CERTUM
 • نوع گواهی DV
 • تعداد دامنه یک عدد
 • مستندات نیاز ندارد
 • پشتیبانی IR دارد
 • مدت تحویل 1 روز کاری
Certum Commercial Wildcard
 • شرکت صادرکننده CERTUM
 • نوع گواهی DV
 • تعداد دامنه نامحدود Subdomain
 • مستندات نیاز ندارد
 • پشتیبانی IR دارد
 • مدت تحویل 1 روز کاری
Certum Trusted
 • شرکت صادرکننده CERTUM
 • نوع گواهی OV
 • تعداد دامنه یک عدد
 • مستندات نیاز دارد
 • پشتیبانی IR دارد
 • مدت تحویل 10 الی 15 روز کاری
Certum Trusted Wildcard
 • شرکت صادرکننده CERTUM
 • نوع گواهی OV
 • تعداد دامنه نامحدود Subdomain
 • مستندات نیاز دارد
 • پشتیبانی IR دارد
 • مدت تحویل 10 الی 15 روز کاری